1, 1B, 2, 4N274, 99J, BT4007, SALMON, SAND, SANTA, SIENNA, SNOW, SP1B/30, SP430