1, 1B, 2, 99J, CHELLO, CHERRY, CHESTNUT, DB4273, DX2733, DX3240, F2730, SP1B/30, SP430