1, 1B, 2, 99J, CHELLO, CHERRY, CHESTNUT, DB4273, DX2733, F3240, F8642, SP1B/30, SP430