1, 1B , 2, 99J , CHELLO , CHERRY , CHESTNUT , DB4273 , DX2733 , F8642 , SP1B/30 , SP430