1, 1B , 2, BT4889 , SH30 , SH427 , SH430 , SH530 , SH613 , SHJRED , SP1B/30